دوشنبه, 1 آبان 1396
           

عنوان : آگهی مناقصه عمومی(نوبت اول) در خصوص عملیات مربوط به پخش آسفالت معابر بلوار فجر، خیابان امیر نظام گروسی و بلوار شهید آزادنام
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ 
منبع خبر : روابط عمومی شهرداری بیجار
آگهی مناقصه عمومی(نوبت اول) در خصوص عملیات مربوط به پخش آسفالت معابر بلوار فجر، خیابان امیر نظام گروسی و بلوار شهید آزادنامپورتال رسمی شهرداری شهر بیجار گروس