چهارشنبه, 27 دی 1396
           

عنوان : آگهی مناقصه عمومی(نوبت اول) در خصوص عملیات مربوط به حمل مصالح پروژه های عمرانی سال جاری
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ 
منبع خبر : روابط عمومی شهرداری بیجار
آگهی مناقصه عمومی(نوبت اول) در خصوص عملیات مربوط به حمل مصالح پروژه های عمرانی سال جاریپورتال رسمی شهرداری شهر بیجار گروس