چهارشنبه, 27 دی 1396
           

عنوان : اجرای گشت مشترك اجرائیات شهرداری و پلیس اماكن شهربیجار در راستای تذكر به مغازه هایی كه به حریم پیاده روها تجاوز كرده اند و تخلیه معابری كه توسط مغازه ها اشغال شده است
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ 
منبع خبر : روابط عمومی شهرداری بیجار
اجرای گشت مشترک اجرائیات شهرداری و پلیس اماکن شهربیجار در راستای تذکر به مغازه هایی که به حریم پیاده روها تجاوز کرده اند و تخلیه معابری که توسط مغازه ها اشغال شده است
 
 
 


پورتال رسمی شهرداری شهر بیجار گروس