جمعه, 3 خرداد 1398
عنوان : آگهی مناقصه
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ 
ساعت : ۱۱:۲۵:۱

آگهي مناقصه عمومی

نوبت دوم

 

        شهرداري بيجار بر اساس آیین نامه مالی شهرداری ها در نظر دارد نسبت به واگذاري عملیات لوله کشی محوطه داخلی کارخانه آسفالت شهرداری، احداث ساختمان ایستگاه اندازه گیری مطابق نقشه ی ارائه شده شرکت گاز ، اجرای شبکه و ... را به شرکت های واجد صلاحیت از شرکت گاز استان و سازمان نظام مهندسی واگذار نماید . لذا متقاضيان مي توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از نشر آگهي جهت دريافت اسناد مناقصه و ارائه پيشنهادات به واحد پیمان و رسیدگی شهرداري مراجعه نمايند.

1-    شرکت در مناقصه براي عموم آزاد است .

2-    متقاضي مي بايست مبلغ 000/000/30 ريال بابت تضمين شرکت در مناقصه به حساب شماره 3100002673004 نزد بانک ملي واريز و يا به صورت ضمانت نامه معتبر بانکي نزد شهرداري کارسازي نمايد. بديهي است به پيشنهادات بدون سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد .

3-    طول تقریبی شبکه گاز کشی 207 متر می باشد .

4-    تهیه ی کلیه مصالح و ملزومات بر اساس نقشه ی ممیزی، بعهده ی متقاضی می باشد .

5-    شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست .

6-    كليه هزينه هاي نشر آگهي از برنده مناقصه دريافت خواهد شد .بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 
پورتال رسمی شهرداری شهر بیجار گروس

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8