شنبه, 27 بهمن 1397
عنوان : تصاویری از برف روبی و نمك پاشی كوچه ها و معابر سطح شهر توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ 
ساعت : ۱۲:۸:۳۰
تصاویری از برف روبی و نمک پاشی کوچه ها و معابر سطح شهر توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری