دوشنبه, 27 اسفند 1397
عنوان : آگهی مناقصه
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ 
ساعت : ۱۳:۲۹:۱۳


آگهی مناقصه عمومی

(نوبت اول)


           شهرداری بیجار به استناد آیین نامه مالی شهرداریها و مصوبه شماره 1794/ش مورخ 29/10/97 شورای اسلامی شهر، در نظر دارد نسبت به واگذاری انجام امورات مربوط به بخش های خدمات شهری و فضای سبز به صورت حجمی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی واجد شرایط و دارای صلاحیت از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی که توانائی و تجربه مرتبط کافی در این زمینه را دارند، دعوت به عمل می آید ظرف مدت ده روز کاری پس از نشر آگهی، جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید اسناد مناقصه در وقت اداری، به واحد امور قراردادهای شهرداری بیجار مراجعه نمایند .


1- شرکت در مناقصه برای کلیه شرکت های واجد شرایط و دارای صلاحیت آزاد است .


2- متقاضی می بایست مبلغ 300/000/000 ریال به عنوان تضمین شرکت در مناقصه  را به حساب 3100002673004 بانک ملی واریز و یا به صورت یکی از تضمینات معتبر در معاملات دولتی و یا اسناد خزانه نزد شهرداری کارسازی نماید . بدیهی است به پیشنهادات بدون سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .


3- چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .

4- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات بدون نیاز به ارائه دلیل ، مختار است .


5- کلیه هزینه های نشر آگهی از برنده مناقصه دریافت خواهد شد .                                   

 

 

 

 بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 
پورتال رسمی شهرداری شهر بیجار گروس

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8