جمعه, 3 خرداد 1398
عنوان : جمع آوری زباله های خشك حاشیه باغهای حلوایی توسط خدمات شهری شهرداری بیجار
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ 
ساعت : ۹:۳۰:۴۳
جمع آوری زباله های  خشک حاشیه باغهای حلوایی توسط خدمات شهری شهرداری بیجار