شنبه, 4 خرداد 1398
عنوان : نظافت و پاكسازی اطراف میدان جهاد و ورودی شهرك اندیشه توسط واحد خدمات شهری
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ 
ساعت : ۱۰:۴۱:۲

نظافت و پاکسازی اطراف میدان جهاد و ورودی شهرک اندیشه توسط واحد خدمات شهری