شنبه, 4 خرداد 1398
عنوان : نظافت و پاكسازی كوچه های بادامستان توسط نیروهای واحد خدمات شهری
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ 
ساعت : ۱۱:۱۹:۶

نظافت و پاکسازی کوچه های بادامستان توسط نیروهای واحد خدمات شهری