• ساعت : ۱۰:۴۸:۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ 
آگهی مزایده

آگهی مزایده عمومی

(نوبت اول)


شهرداری بیجار در نظر دارد به استناد ماده 5 و 13 آیین نامه مالی شهرداریها و بر اساس مجوز شماره 1624 مورخ 28/9/97 شورای اسلامی شهر یک باب آپارتمان مالکیتی خود واقع در خیابان شهدا تحت پلاک ثبتی 3 فرعی از 1600 اصلی را با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . لذا متقاضیان می توانند حداکثر ظرف مدت ده روز پس از نشر آگهی جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین ارائه پیشنهادات به صورت مکتوب به واحد پیمان و رسیدگی شهرداری بیجار مراجعه نمایند .

ردیف

آدرس

مساحت (مترمربع)

قیمت پایه پیشنهادی شهرداری برای هر مترمربع (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال)

1

خیابان شهدای جنوبی

93

18.500.000

30.000.000

 

1- شرکت در مزایده برای عموم آزاد است .

2- متقاضی می بایست تضمین شرکت در مزایده را به حساب 3100002673004 بانک ملی واریز و یا به صورت یکی از تضمینات معتبر در معاملات دولتی و یا اسناد خزانه نزد شهرداری کارسازی نماید . بدیهی است به پیشنهادات بدون سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

3- چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .

4- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

5- کلیه هزینه های نشر آگهی از برنده مزایده دریافت خواهد شد .

6- شهرداری ملزم به ارائه اسناد مالکیت منطبق بر سند مالکیت می باشد .


امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0