• ساعت : ۱۲:۸:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ 
تصاویری از برف روبی و نمك پاشی كوچه ها و معابر سطح شهر توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری
تصاویری از برف روبی و نمک پاشی کوچه ها و معابر سطح شهر توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری