• ساعت : ۹:۳۰:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ 
جمع آوری زباله های خشك حاشیه باغهای حلوایی توسط خدمات شهری شهرداری بیجار
جمع آوری زباله های  خشک حاشیه باغهای حلوایی توسط خدمات شهری شهرداری بیجار