• ساعت : ۱۰:۴۱:۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ 
نظافت و پاكسازی اطراف میدان جهاد و ورودی شهرك اندیشه توسط واحد خدمات شهری

نظافت و پاکسازی اطراف میدان جهاد و ورودی شهرک اندیشه توسط واحد خدمات شهری