عنوان گروه خبري / اخبار شهرداري بيجار .
  • ساعت : ۱۲:۴۴:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ 
آگهی مزایده چمن مصنوعی شهرك پردیس(نوبت اول)

 

                                

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)

       شهرداری بیجار در نظر دارد به استناد ماده 5 و 13 آیین نامه مالی شهرداریها و بر اساس مجوز شماره 181/ش  مورخ 23/3/1401 شورای اسلامی شهر، کلیه عملیات ساماندهی، نوبت دهی، نگهبانی، اجاره و نگهداری زمین چمن مصنوعی واقع در شهرک پردیس را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره یکساله واگذار نماید . لذا متقاضیان می توانند حداکثر ظرف مدت ده روز پس از نشر نوبت دوم آگهی جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین ارائه پیشنهادات به صورت مکتوب به واحد امورقرادادهای شهرداری بیجار مراجعه نمایند .

ردیف

آدرس

قیمت پایه پیشنهادی اجاره ماهیانه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال)

1

شهرک پردیس (ریگ سیاه)

50/000/000

10/000/000

 

 

 

1- شرکت در مزایده برای عموم آزاد است .

2- متقاضی می بایست تضمین شرکت در مزایده را به حساب 3100002673004 بانک ملی واریز و یا به صورت یکی از تضمینات معتبر در معاملات دولتی و یا اسناد خزانه نزد شهرداری کارسازی نماید . بدیهی است به پیشنهادات بدون سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

3- چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .

4- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

5- کلیه هزینه های نشر آگهی از برنده مزایده دریافت خواهد شد .

6- پرداخت هزینه آب، برق محل بعهده مستاجر می باشد .

تمامی مناقصه ها و مزایده های شهرداری در سایت WWW.Bijar.ir  موجود می باشد .

                                  

 

 

                                                                              

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0