شهرداری بیجار معاونت شهرسازی
معاونت شهرسازی    
اخذ پروانه ساختمانیگواهی اصلاح پروانه ساختمانمجوز تعویض سقف و بازسازی


تفکیک عرصه


صدور مجوز دیوارکشیصدور پاسخ استعلام


صدور گواهی توسعه ی بنا


 عدم خلاف و پایان کار


کارشناسی ممیزی و صدور فیش نوسازی